Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

                                                  

HISTORIA SZKOŁY
     Początków Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie należy szukać jeszcze w XIX wieku, w czasach przynależności Strzelina i całego Dolnego Śląska do Niemiec.
    Fryderyk Karol Konrad, właściciel ziemski, odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnej społeczności, zapisał w testamencie cały dochód z posiadłości Muchowiec na założenie szkoły średniej w Strzelinie. Cała sprawa miała miejsce w 1872 roku. Już w lutym następnego roku magistrat Strzelina podjął decyzję o utworzeniu w naszym mieście Gimnazjum Męskiego. Oficjalne otwarcie nowej szkoły nastąpiło                    21 października 1873 roku. W następnych latach przystąpiono do wznoszenia budynku szkolnego, którego budowę zakończono w 1876 roku. Ważnym wydarzeniem w dziejach niemieckiego gimnazjum było nadanie szkole imienia cesarza Wilhelma I w 1899 roku. Przed frontonem szkoły stanął okazały pomnik niemieckiego cesarza.
     II wojna światowa przyniosła kres niemieckiemu panowaniu na Śląsku, przestało również istnieć niemieckie Gimnazjum Męskie w Strzelinie. 7 listopada 1945 roku w tym samym budynku rozpoczęło swoją działalność polskie Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie. Przedziwnym zbiegiem okoliczności ostatni niemiecki dyrektor szkoły Otto Hoffman przekazał budynek pierwszemu polskiemu dyrektorowi Kazimierzowi Hoffmanowi – całkowicie przypadkowa zbieżność nazwisk. Formalnie szkoła została utworzona zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 29 czerwca 1946 roku z mocą obowiązującą od 1 września 1945 roku.
    Początkowo naukę rozpoczęło 74 uczniów w trzech klasach. Rok szkolny 1945/46 ukończyło                 114 uczniów. Dyrektor Kazimierz Hoffman kierował zespołem nauczycieli, w skład którego wchodzili: Stanisława Hoffman, Maria Bielawska, Genowefa Król, Franciszek Kruczkowski, Henryk Borowiec               i ksiądz Władysław Michałkiewicz. Sekretariat prowadziły Stefania Kawecka i Stefania Kilarska. Pierwszym woźnym był Władysław Maternowski.
   W pierwszych miesiącach istnienia szkoły budynek szkolny pełnił nie tylko funkcje dydaktyczne. Wobec faktu zniszczenia wszystkich strzelińskich kościołów w ostatniej fazie wojny, w auli szkolnej odbywały się nabożeństwa. W sposób szczególny mieszkańcy miasta zapamiętali odprawioną tam pierwszą                  w Strzelinie pasterkę w 1945 roku.
         1 września 1948 roku szkoła przeszła reorganizację, w wyniku której Państwowe Gimnazjum i Liceum przekształcono w 11-klasową Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego i Licealnego. W klasach podstawowych uczyło się 298 uczniów, w licealnych 166. Pierwsi absolwenci Liceum, którzy pomyślnie złożyli egzamin dojrzałości, opuścili mury szkolne w maju 1949 roku w liczbie 14 osób. Należeli do nich: Kazimierz Bober, Zygmunt Chaszczewicz, Józef Galik, Henryka Gałczyńska, Barbara Kilarska, Maria Kostkiewicz, Bronisława Kumaszka, Irena Maszlak, Tadeusz Ostapiuk, Tadeusz Sachaj, Henryk Szeszko, Zenon Szydłowki, Stanisław Targoński i Łucja Zubek.
     Rok 1950 przyniósł zasadnicze zmiany personalne w szkole, Kazimierz Hoffman przestał być dyrektorem, a jego miejsce zajmowali kolejno: Aleksander Ostromęcki, Zofia Jaroszewska i Tadeusz Jackowski. Ostatecznie, w 1951 roku funkcję dyrektora objął Franciszek Wierski i sprawował ją nieprzerwanie do 1971 roku.
   Następna reorganizacja miała miejsce w 1964 roku. Szkoła podstawowa znalazła inne formy organizacyjne. Jedynym typem szkoły pozostało czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. Z bazy dydaktycznej szkoły, a przede wszystkim z izb lekcyjnych korzystało w tym czasie utworzone po sąsiedzku Liceum Medyczne.
   W 1970 roku Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie obchodziło uroczyście    25-lecie powstania. Srebrny jubileusz uczczony został nadaniem szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie oraz ufundowaniem sztandaru. Po przejściu na emeryturę Dyrektora Franciszka Wierskiego, jego następcą został Stanisław Grobelny.
    W następnym roku rozpoczął się remont generalny budynku szkolnego. Zajęcia lekcyjne prowadzone były w pawilonie przy ul. Pocztowej, w pomieszczeniach Liceum Medycznego oraz w Szkole Podstawowej nr 1. Po czterech latach remontu szkoła wróciła do swojego macierzystego budynku, w którym dobudowano drugie piętro wraz z sanitariatami, wyremontowano sale lekcyjne, przebudowano                      i powiększono salę gimnastyczną, unowocześniono także kompleks boisk szkolnych.
   Zmiany społeczno-polityczne, które dokonały się w Polsce w 1980 roku, utworzenie NSZZ „Solidarność”, nie ominęły również strzelińskiego liceum. Wprowadzenie kadencyjności w obsadzaniu stanowisk dyrektorskich doprowadziło do sytuacji w której Rada Pedagogiczna szkoły dokonała demokratycznego wyboru i nowym dyrektorem został Kazimierz Babczyszyn. Zmiany nie trwały długo, po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku Dyrektor Kazimierz Babczyszyn został zmuszony do złożenia rezygnacji       z zajmowanego stanowiska. Nowym dyrektorem została Irena Pindel.
     W tym czasie szkoła przeszła następną reorganizację. Z połączenia Liceum Ogólnokształcącego           i Szkoły Podstawowej nr 1 utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących.
    W 1984 roku nowym dyrektorem szkoły została Elżbieta Wojtowicz.
    Od 1995 roku Liceum Ogólnokształcące powróciło do szkolenia dorosłych, prowadząc zajęcia dydaktyczne i przeprowadzając egzaminy w systemie eksternistycznym. W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce w 1996 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących został ponownie podzielony na Liceum Ogólnokształcące, którego organem prowadzącym pozostało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Szkołę Podstawową nr 1 z Gminą Strzelin jako organem prowadzącym.
    W 1997 roku, w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty nowym dyrektorem szkoły wybrany został Piotr Rozenek,  a dwa lata później organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego zostało powołane do życia w 1999 roku Starostwo Powiatowe w Strzelinie. W wyniku wprowadzanej sukcesywnie w tym czasie reformy oświaty w Polsce, rok 2001 był w liceum rokiem bez naboru do klas pierwszych, a w 2002 roku naukę w szkole podjęli pierwsi absolwenci gimnazjów. W ten sposób 4-letnie Liceum Ogólnokształcące zostało przekształcone w szkołę 3-letnią.
   Po zakończeniu kadencji Piotra Rozenka w 2002 roku obowiązki dyrektora szkoły przez pół roku pełniła Danuta Kiczko, a od 2003 do 2010 roku funkcję tą sprawowała Barbara Wójcikiewicz.
    Od 1999 roku, czyli od chwili przejęcia szkoły przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie, jako organu prowadzącego miało miejsce stałe wzbogacanie bazy materialnej, przeprowadzone zostały gruntowne remonty budynków szkolnych: dokonano remontu dachów, korytarzy, toalet, instalacji, wymieniono okna,  przebudowano kotłownię, odrestaurowano aulę szkolną.
     W 2010 roku nowym dyrektorem szkoły wybrana została w postępowaniu konkursowym Dorota Drózd-Skorupska. Od 2012 roku oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących została wzbogacona         o nowy typ szkoły. Swoją działalność rozpoczęło Dwujęzyczne Gimnazjum działające poza obwodem szkół gimnazjalnych.

                                                                                                                              Opracował:
                                                                                                                               Piotr Rozenek