Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum Dwujęzyczne
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
MATURZYŚCI !

PODCZAS
EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
NIE MOŻNA ROBIĆ NOTATEK NA ZESTAWACH;
KAŻDY ZDAJĄCY OTRZYMA KARTKĘ Z PIECZĘCIĄ
SZKOŁY, NA KTÓREJ BĘDZIE MÓGŁ NOTOWAĆ     
        W CZASIE WYZNACZONYM NA PRZYGOTOWANIE   
  DO EGZAMINU.

MATURZYŚCI !

PROSZĘ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY
KALKULATORÓW PROSTYCH
OPISANYCH (IMIĘ, NAZWISKO I KLASA).
PRZEWODNICZĄCY KLAS SKŁADAJĄ KALKULATORY CAŁEJ KLASY W PUDEŁKACH DO SEKRETARIATU
DO DNIA 27.04.2018 r.

UCZNIOWIE, KTÓRZYM PO EGZAMINIE
Z MATEMATYKI,  POTRZEBNE BĘDĄ KALKULATORY NA
INNYCH EGZAMINACH,
PRZEKAZUJĄ JE CZŁONKOM KOMISJI.

TELEFONY KOMÓRKOWE (OPISANE) MOŻNA 
POZOSTAWIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
30 MIN. PRZED KAŻDYM EGZAMINEM.

Maturzyści, którzy wybrali informatykę jako przedmiot dodatkowy!
Dnia 10 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali 308  (dzień przed egzaminem z informatyki) zdający wraz                 z administratorem (A. Ziółkowskim) oraz przewodniczącym ZN wybierają komputer, przy którym zdają egzamin, sprawdzają go oraz jego oprogramowanie. Zdający mogą w tym czasie (około godziny) zadawać pytania administratorowi dot. sprzętu, oprogramowania oraz przebiegu egzaminu.
Zdający po sprawdzeniu komputerów muszą złożyć podpis na stosownym oświadczeniu.

Uwaga!

Informujemy, że szkoła nie zabezpieczy zdającym
przyborów pomocniczych podczas egzaminów maturalnych poza wzorami z matematyki, chemii, biologii, fizyki.
Maturzyści powinni zadbać, by mieć przy sobie przybory zgodnie z Komunikatem o przyborach      i materiałach dopuszczonych na egzaminie.